Po wystosowaniu orzeczenia sądu, według którego dłużnik jest zobligowany do spłaty swoich należności wobec wierzyciela, nastąpić może egzekucja komornicza. Egzekucja nieruchomości prowadzona jest przez komorników, którzy działają przy sądzie znajdującym się w okręgu, w którym nieruchomość się znajduje. Jak zatem przebiega egzekucja z nieruchomości wykonywana przez komornika? Egzekucja z nieruchomości jest procesem względnie złożonym. Po otrzymaniu „zielonego światła” od sądu, co do słuszności roszczeń windykacyjnych (czyli po ogłoszeniu prawomocnego wyroku), wierzyciel może zgłosić sprawę do komornika, który przeprowadzi egzekucję z nieruchomości. Wierzyciel wybiera komornika, który poprowadzi sprawę do końca, jeśli nieruchomość leży w miejscu, które podlega kilku okręgom sądowym. W przypadku, gdy tylko jeden okrąg sprawuje pieczę nad terenem, gdzie znajduje się nieruchomość, wtedy zajmuje się sprawą komornik, pracujący przy sądzie danego okręgu.

Dłużnik pozbawiony jest nieruchomości w momencie doręczenia wezwania. Jeśli takiego wezwania jednak nie doręczono dłużnikowi, to zajęcie nieruchomości następuje w momencie, gdy stosowny wpis znajdzie się w księdze wieczystej. Interesujące (i bardzo wygodne dla wierzyciela) jest również to, że jeśli dłużnik posiada wiele nieruchomości i wszystkie są przedmiotem postępowania egzekucyjnego, to składający wniosek egzekucyjny może liczyć na to, iż wszystkie lokale zostaną przypisane pod jedno postępowanie. Znacząco ułatwia to cały proces windykacyjny. Wniosek może wyjść z obu stron konfliktu, a jego ostateczne rozpatrzenie leży w gestii komornika prowadzącego postępowanie, jeśli nieruchomości leżą w jednym okręgu. W przypadku położenia nieruchomości w różnych okręgach, sąd ostatecznie rozsądza tę kwestię.

By Wiktor