przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Po wystosowaniu orzeczenia sądu, według którego dłużnik jest zobligowany do spłaty swoich należności wobec wierzyciela, nastąpić może egzekucja komornicza. Egzekucja nieruchomości prowadzona jest przez komorników, którzy działają przy sądzie znajdującym się w okręgu, w którym nieruchomość się znajduje. Jak zatem przebiega egzekucja z nieruchomości wykonywana przez komornika? Egzekucja z nieruchomości jest procesem względnie złożonym. Po otrzymaniu „zielonego światła” od sądu, co do słuszności roszczeń windykacyjnych (czyli po ogłoszeniu prawomocnego wyroku), wierzyciel może zgłosić sprawę do komornika, który przeprowadzi egzekucję z nieruchomości. Wierzyciel wybiera komornika, który poprowadzi sprawę do końca, jeśli nieruchomość leży w miejscu, które podlega kilku okręgom sądowym. W przypadku, gdy tylko jeden okrąg sprawuje pieczę nad terenem, gdzie znajduje się nieruchomość, wtedy zajmuje się sprawą komornik, pracujący przy sądzie danego okręgu.

Dłużnik pozbawiony jest nieruchomości w momencie doręczenia wezwania. Jeśli takiego wezwania jednak nie doręczono dłużnikowi, to zajęcie nieruchomości następuje w momencie, gdy stosowny wpis znajdzie się w księdze wieczystej. Interesujące (i bardzo wygodne dla wierzyciela) jest również to, że jeśli dłużnik posiada wiele nieruchomości i wszystkie są przedmiotem postępowania egzekucyjnego, to składający wniosek egzekucyjny może liczyć na to, iż wszystkie lokale zostaną przypisane pod jedno postępowanie. Znacząco ułatwia to cały proces windykacyjny. Wniosek może wyjść z obu stron konfliktu, a jego ostateczne rozpatrzenie leży w gestii komornika prowadzącego postępowanie, jeśli nieruchomości leżą w jednym okręgu. W przypadku położenia nieruchomości w różnych okręgach, sąd ostatecznie rozsądza tę kwestię.

By Wiktor